Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje plaćanja za intervencije i mjere je ispravan upis poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednik koristi u ARKOD sustav što je određeno odredbama pravilnika kojim se uređuje provedba izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja. Isto tako, na ARKOD podacima temelje se i određeni registri koje vodi Agencija za plaćanja, poput Vinogradarskog registra ili Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Također, evidencija poljoprivrednog zemljišta u ARKOD omogućuje poljoprivrednicima jednostavniji pregled površina na kojima provode poljoprivrednu aktivnost te pridonosi transparentnom korištenju zemljišta u Hrvatskoj.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD provodi se u podružnicama Agencije za plaćanja na temelju izjave poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaze o vlasništvu ili posjedu zemljišta te pomoću podataka iz Upisnika poljoprivrednika i fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Poljoprivredno zemljište upisuje se u ARKOD u podružnici Agencije za plaćanja, određenoj prema adresi sjedišta poljoprivrednog gospodarstva.

Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta propisuju se uvjeti, sadržaj te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta i osnovna je jedinica upisa u ARKOD. Prema odredbama Zakona o poljoprivredi, Agencija za plaćanja vodi ARKOD, a ortofoto (DOF) podloga je temeljna prostorna podloga. Shodno navedenom, katastarski podaci o kojima evidenciju vodi Državna geodetska uprava nisu temeljni podaci ARKOD sustava, stoga ARKOD podaci u pojedinim slučajevima nisu identični s katastarskim podacima, dok ARKOD parcele ne prate nužno granice katastarskih čestica.

Fotointerpretacija je postupak prepoznavanja poljoprivrednih površina na DOF-u i vektoriziranja ARKOD parcela prema vidljivim granicama obrade kojeg provodi Agencija za plaćanja.

DOF je list karte u elektroničkom obliku sastavljen od jedne ili više ortofotografija (zračnih snimki) jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom i kartografskim znacima za neke objekte, izohipsama, opremljen imenima, kotama i izvanokvirnim podacima koji predstavlja podlogu prema kojoj se produciraju i ažuriraju podaci o uporabi poljoprivrednog zemljišta. Agencija za plaćanja preuzima DOF od Državne geodetske uprave.

Način uporabe koji je definiran u katastarskom posjedovnom listu nije nužno istovjetan utvrđenoj uporabi poljoprivrednog zemljišta u ARKOD-u jer se uporaba zemljišta utvrđuje na temelju izjave poljoprivrednika, kao i postupkom fotointerpretacije poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Ako prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD ili zahtjeva za promjenu vrste uporabe već upisanog zemljišta Agencija za plaćanja ne može odrediti vrstu uporabe zemljišta na temelju fotointerpretacije DOF-a, za upis u ARKOD ili promjenu vrste uporabe, poljoprivrednik treba nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja dostaviti dokaze da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede, u vidu geotagirane fotografije koristeći Agro GTF aplikaciju s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli, a koje nisu starije od 30 dana od pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

Osnovni podaci o ARKOD parceli su sljedeći:

– identifikacijski broj (ID) ARKOD parcele

– naziv poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika

– vrsta uporabe zemljišta s pripadajućom šifrom

– naziv ARKOD parcele (domaće ime)

– površina ARKOD parcele

– koeficijent prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake.

U ARKOD sustav evidentiraju se sve ARKOD parcele s površinom jednakom ili većom od 0,05 ha. Iznimno, u ARKOD sustav evidentiraju se i parcele pod staklenicima/plastenicima,vinogradima, iskrčenim vinogradima te maslinicima s površinom jednakom ili većom od 0,005 ha.

Zemljište obraslo šumom, šikarom, degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina, makijom, garigom, šibljacima i sličnom drvenastom vegetacijom, a koje nije pristupačno i prohodno stoci, na kojem nije moguć prohod klasičnim poljoprivrednim strojevima i na kojem obrada ne može započeti bez prethodne aktivnosti krčenja i čišćenja, nije poljoprivredno zemljište ne može se upisati u ARKOD. Također, ARKOD parcela isključuje sljedeće neprihvatljive elemente: nepoljoprivredne površine veće od 100 m², građevinske i infrastrukturne objekte te homogene cjeline dendrološke vegetacije i/ili stijene veće od 500 m² u slučaju pašnjaka i krških pašnjaka.

Ako vlasnik i/ili posjednik poljoprivrednog zemljišta ili ovlašteno tijelo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i zemljištem u šumsko gospodarskoj osnovi koje je u vlasništvu Republike Hrvatske obavijesti Agenciju za plaćanja da je njegovo zemljište bez suglasnosti upisano u ARKOD i pri tom dostavi dokaze o vlasništvu ili posjedu (izvadak iz zemljišnih knjiga; izvadak iz katastra; ovjereni ugovori o: zakupu, prodaji, korištenju poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom, privremenom korištenju, koncesiji, plodouživanju, osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu, darovanju; rješenje nadležnog tijela; pravomoćna sudska presuda/odluka/nagodba i drugo), Agencija za plaćanja će predmetnu parcelu brisati iz ARKOD-a.

Uvjeti upisa površina u ARKOD ovise o važećem Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta prilikom upisa. Od 2009. godine do 16. prosinca 2016. za upis državnog zemljišta, odnosno do 5. lipnja 2019. za upis privatnog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD nisu bili potrebni dokazi o vlasništvu ili posjedu, već prikaz vidljive poljoprivredne aktivnosti na digitalnim ortofoto (DOF) snimkama uz izjavu poljoprivrednika koji provodi poljoprivrednu aktivnost na predmetnoj površini. Također, od prvog donesenog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 87/2009), postupak evidentiranja poljoprivrednog zemljišta u ARKOD prvenstveno je vezan za fotointerpretaciju, odnosno prepoznavanje granica ARKOD parcele i provedene poljoprivredne aktivnosti na DOF-u.

Promjene ARKOD podataka, ako je došlo do promjene na ARKOD parceli, može inicirati poljoprivrednik ili Agencija za plaćanja. Navedene je promjene poljoprivrednik dužan prijaviti podružnici Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od njihova nastanka.

Sve promjene ARKOD podataka vidljive su u ARKOD pregledniku i na AGRONET-u.

Predstavnik poljoprivrednika koji upisuje i inicira promjene u ARKOD-u je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, nositelj samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva te odgovorna osoba obrta, trgovačkog društva ili druge pravne osobe poljoprivrednika. Predstavnik poljoprivrednika može biti i punomoćnik.

Agencija za plaćanja inicira promjene ARKOD podataka:

– prilikom zanavljanja DOF-a i ostalih prostornih podataka

– na temelju rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere

– na temelju zapisnika/rješenja poljoprivredne inspekcije

– na temelju administrativnih odluka Agencije za plaćanja

– na temelju provedene vizualne provjere i rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a

– na temelju Sentinel satelitskih podataka dostupnih u okviru programa Copernicus i drugih satelitskih podataka,

– na temelju rezultata Sustava za nadzor površina (Monitoring) sukladno članku 10. Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/1173 i propisom kojim se uređuje provedba intervencija za izravna plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja,

– na temelju rezultata stručnog nadzora uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji u skladu s propisima kojima se uređuje osnivanje, uzgoj i korištenje drvenastih kultura kratkih ophodnji

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti i vrste uporabe zemljišta pomoću geotagiranih fotografija. Upute za korištenje i preuzimanje Agro GTF aplikacije su dostupne na web-stranici Agencije za plaćanja – https://www.apprrr.hr/agro-gtf/

U svrhu kontrole točnosti ARKOD podataka, Agencija za plaćanja provodi BTP koristeći AgroTP mobilnu aplikaciju ili fotoaparat, laserski daljinomjer i GPS uređaj minimalne točnosti 1,5 metara. BTP se prema potrebi provodi tijekom cijele kalendarske godine kako bi se utvrdilo korištenje odnosno prihvatljivost ARKOD parcele na dijelu ili na čitavoj površini. Odabir parcela za BTP provjeru vrši se temeljem administrativnih provjera, a nakon obavljenog mjerenja i fotografiranja na terenu, Agencija za plaćanja provjerava podatke i prenosi ih u ARKOD. Agencija za plaćanja o namjeri provođenja BTP i o njenim rezultatima ne obavještava poljoprivrednika, osim u slučaju utvrđene nepravilnosti.

Okolišno-osjetljivi trajni travnjak je trajni travnjak koji se nalazi na definiranom području Karte staništa RH unutar Ekološke mreže – Natura 2000, koji se ne smije prenamijeniti niti preorati, osim u iznimno opravdanim slučajevima ako je poljoprivrednik na zahtjev prije planiranog zahvata dobio odobrenje nadležnog tijela koje radi prethodnu ocjenu prihvatljivosti za Ekološku mrežu.

Ekološki značajne površine (u daljnjem tekstu: EZP) su površine definirane pravilnikom kojim se uređuje provedba izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja.

Evidencija stabilnih elemenata EZP je dio ARKOD-a i uključuje sljedeće elemente: obilježja krajobraza, pojaseve prihvatljivih hektara uz rubove šuma i rubne pojaseve duž vodotoka.

EZP se nalaze na poljoprivrednom zemljištu. Rubni pojasevi duž vodotoka, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma te pojedina obilježja krajobraza mogu se nalaziti na granici poljoprivrednog zemljišta.

Rubni pojasevi mogu se kositi ili koristiti za ispašu, pod uvjetom da se vizualno razlikuju od poljoprivrednih kultura uz koje se nalaze te se na njima ne smiju primjenjivati pesticidi i gnojiva.

Pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume i rubni pojaseve duž vodotoka bez proizvodnje su površine široke najmanje 3 m, a najviše 10 m. Ako korisnik na Jedinstvenom zahtjevu prijavi Intervenciju 31.03. – Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina, rubni pojasevi duž vodotoka moraju se uspostaviti u minimalnoj širini od 5 m.

Obilježja krajobraza su sastavni dijelovi ARKOD parcele, nalaze se na poljoprivrednom zemljištu ili na njegovoj granici, nastali su prirodnim putem ili ljudskom aktivnošću te obuhvaćaju sljedeće elemente: šumarak, pojedinačno stablo, drvored, živica, lokva (jezerce), jarak i suhozid.

Pravila uvjetovanosti koja korisnik mora poštivati u obavljanju poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, odnosno uvjeta GAEC-a 8,  propisuju da na poljoprivrednom gospodarstvu ukupne veličine oraničnih površina 10 ha i više, u cilju održavanja neproizvodnih obilježja i područja radi očuvanja bioraznolikosti obveznik je dužan provesti jedno od sljedećih pravila: minimalni udio od najmanje 4 % obradivog zemljišta na razini poljoprivrednog gospodarstva namijenjen neproizvodnim površinama i obilježjima, uključujući zemljište ostavljeno na ugaru; ili ako se poljoprivrednik obveže namijeniti najmanje 7 % svojeg obradivog zemljišta neproizvodnim površinama i obilježjima, u okviru poboljšane ekosheme, udio koji se pripisuje usklađenosti s ovim GAEC standardom ograničava se na 3 %.

Neproizvodne površine i obilježja su: obilježja krajobraza, pojasevi prihvatljivih hektara uz rubove šuma, rubni pojasevi duž vodotoka i ugar.

Također, evidentiranje obilježja krajobraza uz dodatne obveze korisnika omogućuje ostvarivanje potpore za Intervencije 70.07. Očuvanje obilježja krajobraza – Očuvanje suhozida i Očuvanje živica.

Shodno odredbama Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. i definiciji prihvatljivog hektra, odnosno odluci o primjeni fiksnih koeficijenata smanjenja za određivanje površine koja se smatra prihvatljivom u slučaju trajnih travnjaka prožetih neprihvatljivim elementima, obilježja krajobraza, osim šumaraka i lokvi, smatraju se prihvatljivim površinama na pašnjacima i krškim pašnjacima.

Prema tome, šumarke i lokve nije moguće evidentirati na ARKOD parcelama uporabe pašnjak ili krški pašnjak.

ARKOD parcela je neprekinuta površina poljoprivrednog zemljišta koju obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirana s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta te se evidentira pomoću fotointerpretacije površine poljoprivrednog zemljišta na DOF-u.

Nadalje, prilikom upisa pašnjaka i krških pašnjaka u ARKOD dodjeljuje se koeficijent prihvatljivosti koji označava postotak prihvatljivosti predmetne ARKOD parcele s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina, a površina pašnjaka i krškog pašnjaka određuje se umnoškom ukupne površine ARKOD parcele i koeficijenta prihvatljivosti.

Koeficijenti prihvatljivosti za pašnjake i krške pašnjake dodjeljuju se na temelju razreda prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina:

R.b.

Razredi prihvatljivosti pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina

Koeficijent prihvatljivosti

1.

0 – 10 %

1

2.

>10 – 30 %

0,8

3.

>30 – 50 %

0,6

4.

>50 – 100 %

0

 

R.b.

Razredi prihvatljivosti krških pašnjaka s obzirom na zastupljenost neprihvatljivih površina

Koeficijent prihvatljivosti

1.

0 – 10 %

1

2.

>10 – 30 %

0,8

3.

>30 – 50 %

0,6

4.

>50 – 75 %

0,4

5.

>75 – 100 %

0